July 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Daily Mass
2
 • Daily Mass at Our Lady of Hope
3
 • Daily Mass at Our Lady of Hope
 • Anticipated Sunday Mass
4
 • Sunday Mass
 • Sunday Mass
5
 • Daily Mass
6
 • Daily Mass
 • Women’s Bible Study
7
 • Daily Mass
 • Women’s Bible Study
8
 • Daily Mass
9
 • Daily Mass at Our Lady of Hope
10
 • Daily Mass at Our Lady of Hope
 • Anticipated Sunday Mass
11
 • Sunday Mass
 • Sunday Mass
12
 • Daily Mass
13
 • Daily Mass
 • Women’s Bible Study
14
 • Daily Mass
 • Women’s Bible Study
15
 • Daily Mass
16
 • Daily Mass at Our Lady of Hope
17
 • Daily Mass at Our Lady of Hope
 • Anticipated Sunday Mass
18
 • Sunday Mass
 • Sunday Mass
19
 • Daily Mass
 • Adoration of the Blessed Sacrament
20
 • Daily Mass
 • Women’s Bible Study
21
 • Daily Mass
 • Women’s Bible Study
22
 • Daily Mass
23
 • Daily Mass at Our Lady of Hope
24
 • Men's Group
 • Daily Mass at Our Lady of Hope
 • Anticipated Sunday Mass
25
 • Sunday Mass
 • Sunday Mass
26
 • Daily Mass
27
 • Daily Mass
 • Emmaus Ministry Meal
 • Women’s Bible Study
28
 • Daily Mass
 • Women’s Bible Study
29
 • Daily Mass
30
 • Daily Mass at Our Lady of Hope
31
 • Daily Mass at Our Lady of Hope
 • Anticipated Sunday Mass

Google Calendar